Υπηρεσία Ένταξης στην Εργασία

Ακολουθώντας το μοντέλο της Υποστηριζόμενης Εργασίας η Υπηρεσία έχει τους εξής τομείς:

 • Πρακτική άσκηση κατά την διάρκεια φοίτησης
 • Εύρεση υποψήφιων εργοδοτών
 • Εκπαίδευση στο αντικείμενο εργασίας (onthejobtraining)
 • Εποπτεία εργαζομένων.

 

Η υπηρεσία διερεύνα:

 • την επιθυμία του υποψηφίου για εργασία.
 • τη δυνατότητα ή/και την επιθυμία της οικογένειας να στηρίξει τον υποψήφιο σε αυτή την προσπάθεια.
 • τις ικανότητες  του υποψηφίου.
 • πιθανούς εργασιακούς χώρους.
 • τη διαμόρφωση του επαγγελματικού του προφίλ.

 

Επίσης:

 • Στοχεύει στο ταίριασμα υποψηφίου και κατάλληλης θέσης εργασίας.
 • Προσφέρει υποστήριξη στον εργοδότη.
 • Ενημερώνει τον εργοδότη για τυχόν επιδοτούμενες από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ νέες θέσεις εργασίας.
 • Υποστηρίζει τις οικογένειες των εργαζόμενων. 

 

Για την επίτευξη των στόχων της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η καλή συνεργασία μεταξύ εργαζόμενου, οικογένειας και επαγγελματία υπηρεσίας ένταξης.