Ποιοι είμαστε

Translations:

To Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ είναι σωματείο αναγνωρισμένο ως "Ειδικώς Φιλανθρωπικό Σωματείο" με την με αρ. 1395/23-5-1978 Απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 539/Β/17-6-1978) και λειτουργεί από το 1979 δυνάμει της με αρ. πρωτ. Γ4Β/2186/1979 Απόφασης του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ με την με αρ. 9523/2008 Απόφαση Νομαρχίας Αθηνών.

Έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Κοινωνικής Φροντίδας και έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αριθμό 9111ΦΑΤ1109803000100.

Επίσης έχει λάβει άδεια ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης τύπου ΙΙ με την με αρ. πρωτ. ΔΑ/9906/Α/2018 Απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ.

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους σπουδαστές του, είναι μέλος:

  • Ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία
  • Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Φορέων Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΜΕΛΕΔΩΝΗ»
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηριζόμενης Εργασίας «ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε»
  • Μέλος του European Association for Service Providers for people with Disabilities «EASPD»