Διαφάνεια

Translations:

Η διαφάνεια αποτελεί προτεραιότητα του «Μαργαρίτα» και την υποστηρίζει μέσα από σειρά διαδικασιών.

Το «Μαργαρίτα» ελέγχεται κάθε χρόνο από εταιρεία ορκωτών λογιστών.

Καταστατικό (δείτε εδώ)

Ειδική Αναγνώριση ως Φιλανθρωπικό (δείτε εδώ)

 

Οικονομικοί Απολογισμοί

ΕΤΟΣ 2016 (δείτε εδώ)

ΕΤΟΣ 2017 (δείτε εδώ)

ΕΤΟΣ 2018 (δείτε εδώ)

ΕΤΟΣ 2019 (δείτε εδώ

ΕΤΟΣ 2020 (δείτε εδώ)

ΕΤΟΣ 2021 (δείτε εδώ)

ΕΤΟΣ 2022 (δείτε εδώ)

 

Ειδική πιστοποίηση ως φορέας κοινωνικής φροντίδας (δείτε εδώ)

 

Διοικητικά Όργανα

Α) Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διοίκηση του «Μαργαρίτα», σύμφωνα με το Καταστατικό του, ασκείται από  επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, για τρία χρόνια. Η υπηρεσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (2021-2024) αποτελείται από τα εξής μέλη:

Πρόεδρος: Βασίλειος Τσοκόπουλος 
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Αγγελάκος 
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μαχαίρας 
Ταμίας: Αγγελική Ξηρόκωστα
Μέλη: Δημήτρης Λαμπρέλλης, Άσπα Καλπαδάκη, Γεώργιος Αρβανιτάκης 

Β) Εκτελεστική Επιτροπή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα τέσσερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία συντονίζει τις δράσεις και ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το συντονισμό του έργου του «Μαργαρίτα», η Εκτελεστική επιτροπή συνεργάζεται με τους Υπευθύνους των επιμέρους τμημάτων του «Μαργαρίτα».  

Οι Χάρης Ασημόπουλος, Γιάννης Μπίστας, Τάκης Σιαμπάνης και Βάσιας Τσοκόπουλος είναι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.