Διαφάνεια

Translations:

Η διαφάνεια αποτελεί προτεραιότητα του «Μαργαρίτα» και την υποστηρίζει μέσα από σειρά διαδικασιών.

Το «Μαργαρίτα» ελέγχεται κάθε χρόνο από εταιρεία ορκωτών λογιστών.

Καταστατικό (δείτε εδώ)

Ειδική Αναγνώριση ως Φιλανθρωπικό (δείτε εδώ)

 

Οικονομικοί Απολογισμοί

ΕΤΟΣ 2016 (δείτε εδώ)

ΕΤΟΣ 2017 (δείτε εδώ)

ΕΤΟΣ 2018 (δείτε εδώ)

ΕΤΟΣ 2019 (δείτε εδώ

ΕΤΟΣ 2020 (δείτε εδώ)

 

Ειδική πιστοποίηση ως φορέας κοινωνικής φροντίδας (δείτε εδώ)

 

Διοικητικά Όργανα

Α) Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διοίκηση του «Μαργαρίτα», σύμφωνα με το Καταστατικό του, ασκείται από  επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, για τρία χρόνια. Η υπηρεσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (2021-2024) αποτελείται από τα εξής μέλη:

Πρόεδρος: Βάσιας Τσοκόπουλος
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Αγγελάκος
Γραμματέας: Μαριλένα Κοιλανιώτη
Ταμίας: Βικτωρία - Βίκυ Σαμπετάϊ
Μέλη: Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Ασπα Καλπαδάκη, Δημήτρης Λαμπρέλλης

Β) Εκτελεστική Επιτροπή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα τέσσερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, (δύο μέλη από το Δ.Σ. και από εργαζόμενους), η οποία συντονίζει τις δράσεις και ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το συντονισμό του έργου του «Μαργαρίτα», η Εκτελεστική επιτροπή συνεργάζεται με τους Υπευθύνους των επιμέρους τμημάτων του «Μαργαρίτα».  

Η Βίκυ Σαμπετάϊ, ο Γιάννης Μπίστας, ο Τάκης Σιαμπάνης και ο Βάσιας Τσοκόπουλος είναι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.