Πολιτική Απορρήτου

Translations:

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την παρούσα πολιτική απορρήτου - προστασίας προσωπικών δεδομένων παρέχονται πληροφορίες σε σχέση με την συλλογή, αποθήκευση, χρήση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας η οποία γίνεται σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Υπεύθυνος επεξεργασίας - Επικοινωνία - Πληροφορίες

Το ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» (στο εξής «το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»), Μεσολογγίου 4-6, Νέα Πεντέλη, Τ.Κ. 15239, τηλ. 210-8044812, email: info@eeamargarita.gr.

 

Δεδομένα που συλλέγουμε

Το EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ επεξεργάζεται κυρίως προσωπικά δεδομένα των μελών του, των ωφελουμένων από τη δράση του (παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και θεραπείας, εκπαίδευσης-επαγγελματικής κατάρτισης κλπ. υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με νοητική αναπηρία), όπως και προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, συνεργατών και εθελοντών, προμηθευτών και πελατών των παραγωγικών εργαστηρίων του καθώς και χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας. Για τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την χρήση της ιστοσελίδας, παρακαλούμε πολύ πηγαίνετε στο κεφάλαιο «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ».

Εφόσον έχετε κάνει αίτηση προκειμένου να εγγραφείτε ως μέλη του σωματείου ή προκειμένου να σας παρασχεθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και θεραπείας βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου ή εφόσον εγγράφεστε προκειμένου να συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις και δράσεις μας ή εφόσον συναλλάσσεστε με το EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (π.χ. παροχή υπηρεσιών, προμήθεια αγαθών, αγορά προϊόντων εργαστηρίων), επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι, όπως, κατά περίπτωση, δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα/επάγγελμα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.α.), δεδομένα υγείας (διάγνωση, ποσοστό αναπηρίας κ.α), δεδομένα κοινωνικού και οικογενειακού ιστορικού, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από δράσεις που συμμετέχετε (για περισσότερα παρακαλούμε πολύ πηγαίνετε στο κεφάλαιο «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»), δεδομένα βιογραφικού (σπουδές, σταδιοδρομία, κλινική εμπειρία, δημοσιεύματα κ.α.), δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,) κ.α. Σε περίπτωση αιτήματός σας για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και θεραπείας, πέραν των δεδομένων που μας έχετε γνωστοποιήσει οι ίδιοι, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας που προκύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών μας.

Σε κάθε περίπτωση συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

 

Σκοποί και νομιμότητα της επεξεργασίας - Συγκατάθεση

Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων εξυπηρετεί κατά περίπτωση τους εξής σκοπούς:

α) την εξέταση και την ικανοποίηση αιτήματός σας περί αποδοχής σας ως μέλους καθώς και την ενημέρωσή σας σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως μέλoς σύμφωνα με το καταστατικό του EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

β) την εξέταση και την ικανοποίηση αιτήματός σας για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης-επαγγελματικής κατάρτισης κλπ. υποστηρικτικών υπηρεσιών στα πλαίσια κοινωνικής φροντίδας και θεραπείας ατόμων με νοητική αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας. Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται υπό την ευθύνη επαγγελματία που καλύπτεται από επαγγελματικό απόρρητο.

γ) την εξέταση και την ικανοποίηση αιτήματός σας – δήλωσης συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς προγράμματα και δράσεις και πάλι στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και θεραπείας.

δ) την ενημέρωσή σας σε σχέση με τις δραστηριότητές μας, στα πλαίσια των σκοπών μας, κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος - συγκατάθεσης εκ μέρους σας

ε) την προβολή του έργου μας, την ενημέρωση του κοινού και την προώθηση των μη κερδοσκοπικών φιλανθρωπικών σκοπών μας, κατόπιν συγκατάθεσής σας (βλ. φωτογραφίες) είτε προς εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων μας

στ) την απόδειξη της νομιμότητας της λειτουργίας μας, του έργου και της δράσης μας καθώς και της σύμφωνης με το καταστατικό λειτουργίας των θεσμικών μας οργάνων

ζ) Πέραν των παραπάνω σκοπών, το EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα  προσωπικού, συνεργατών, προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και πελατών των παραγωγικών εργαστηρίων ΑμεΑ, στα πλαίσια υφισταμένων συμβάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Νόμιμη βάση της επεξεργασίας για τους ανωτέρω σκοπούς είναι είτε η εξυπηρέτηση συμβάσεως (περ. α, β, γ, ζ) και η ανταπόκριση στις νόμιμες υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από αυτήν, είτε η συγκατάθεσή σας (περ. δ και ε), εφόσον μας την παράσχετε, είτε η εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων μας (περ. ε και στ) με απόλυτο πάντοτε σεβασμό και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα  δικαιώματα και οι ελευθερίες σας.

Πέραν των ανωτέρω, το EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ενδέχεται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα  για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και στατιστικούς σκοπούς, με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό και με σεβασμό στην ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

Αν χρειαστεί να επεξεργαστούμε δεδομένα σας για άλλους σκοπούς, θα ενημερωθείτε σχετικά και, αν απαιτείται, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας.

 

Συγκατάθεση

Στην περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή μας την παράσχετε στο μέλλον, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε, χωρίς αυτό να έχει οποιαδήποτε επίδραση στις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες και χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να γίνει εγγράφως στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικώς στην παραπάνω αναγραφόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση με θέμα ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ.

 

Αποδέκτες - Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Δεν κοινοποιούμε ούτε παραχωρούμε σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα πλην των κατωτέρω αναφερόμενων αποδεκτών και της περιπτώσεως που υποχρεωθούμε προς τούτο δυνάμει ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον δίκαιο.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι:

- το προσωπικό μας και οι λοιποί συνεργάτες μας που τελούν υπό την εποπτεία μας, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμευόμενοι για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας των δεδομένων σας.

- η εποπτεύουσα την λειτουργία μας αρχή, το ασφαλιστικό σας ταμείο για την είσπραξη τυχόν νοσηλίων ή οι αρχές και φορείς που χρηματοδοτούν τη λειτουργία μας ή την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς εσάς ή οι διαχειριστικές αρχές χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στα οποία συμμετέχετε και βάσει των οποίων σας παρέχονται υπηρεσίες. Οι κοινοποιήσεις αυτές είναι απαραίτητες σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας είτε για να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή μας προς το σκοπό παροχής των παραπάνω υπηρεσιών μας.

- οι εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες (Εφορία, ΕΦΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΕΟΠΥΥ, εποπτεύουσα αρχή Περιφέρειας, πληροφοριακά συστήματα Υπουργείου Εργασίας ή Οικονομικών, εθνικό μητρώο φορέων κοινωνικής φροντίδας, ορκωτοί ελεγκτές κ.α.) εφόσον αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ανταπόκρισή μας στις έννομες υποχρεώσεις

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, πλην της περίπτωσης χρηματοδοτούμενου προγράμματος που ο διαχειριστής του βρίσκεται σε τρίτη εκτός Ε.Ε. χώρα, κατόπιν ενημερώσεώς σας.

Για την διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων λόγω αποθήκευσης σε υπολογιστικό νέφος παρακαλούμε πολύ πηγαίνετε στο κεφάλαιο «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ».

 

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. τήρησης ιατρικού αρχείου, φορολογικού αρχείου κ.λπ). Ο ιατρικός σας φάκελος τηρείται επί 10ετία από τη διακοπή παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς. Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας συλλέγονται μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψή σας ή συνεργασία μαζί μας, αυτά θα διαγράφονται άμεσα μόλις καταστεί σαφές ότι δεν επιλεχθήκατε για συνεργασία ή απορρίψατε σχετική μας πρόταση, εκτός αν μας δηλώσετε ότι συγκατατίθεστε στη διατήρησή τους. Σε περίπτωση που η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής. Μετά τη λήξη του χρόνου τήρησης των δεδομένων ή με την ανάκληση της συγκατάθεσης τα δεδομένα σας διαγράφονται με τον ενδεδειγμένο και πλέον ασφαλή τρόπο.

 

Ασφάλεια δεδομένων

Φροντίζουμε για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Για το σκοπό αυτό υιοθετούμε σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία επιδιώκουμε να βελτιώνουμε συνεχώς. Μεταξύ αυτών, εφαρμόζουμε διαβαθμισμένη πρόσβαση, το προσωπικό και οι συνεργάτες μας δεσμεύονται για την τήρηση εμπιστευτικότητας, λαμβάνονται μέτρα φυσικής προστασίας και μέτραρ προστασίας ηλεκτρονικού αρχείου (ισχυροί κωδικοί πρόσβασης, προστασία από κακόβουλο λογισμικό, τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας κ.α.)

 

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης - κατάρτιση προφίλ

Δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε σε οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση τους για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός προσώπου (κατάρτιση προφίλ).

 

Τα δικαιώματά σας

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσετε πρόσβαση στα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα (αντίγραφα, πληροφορίες)

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή

γ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εάν ανακαλείτε την συγκατάθεση στην οποία τυχόν βασίζεται η επεξεργασία και εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, εάν εναντιώνεσθε στην επεξεργασία, εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν αυτό επιβάλλεται από νομική υποχρέωσή μας

δ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών και μέχρι την επαλήθευσή τους, σε περίπτωση εναντίωσης σας στην επεξεργασία ή στη διαγραφή τους, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν μας είναι πλέον απαραίτητα αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεών σας

ε) Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αν νομική βάση αυτής αποτελεί η ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων δικών μας ή τρίτου ή αν αυτή λαμβάνει χώρα για ερευνητικούς-στατιστικούς σκοπούς

στ) Να ζητήσετε να σας παραδώσουμε ή να διαβιβάσουμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία γίνεται ηλεκτρονικά με αυτοματοποιημένα μέσα.

 

Άσκηση δικαιωμάτων

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ανωτέρω αναγραφόμενη ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του χωρίς καμία χρέωσή σας, εξαιρουμένων των προδήλως αβάσιμων, υπερβολικών ή επαναλαμβανόμενων αιτημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ικανοποίηση του αιτήματός σας - και μέχρι εξήντα (60) ακόμη μέρες - θα ενημερωθείτε σχετικά επίσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, email: complaints@dpa.gr, fax 210-6475628, www.dpa.gr)

 

Ειδικά θέματα

Φωτογραφίες

Κατά την συμμετοχή σε δραστηριότητες, εκδηλώσεις κλπ δράσεις που οργανώνει ή συνδιοργανώνει το EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ενδέχεται να φωτογραφηθείτε ή βιντεοσκοπηθείτε. Το υλικό αυτό παραμένει στο αρχείο του EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, αλλά ενδέχεται περαιτέρω να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα μας ή σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται το EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ κ.λπ. Για τη λήψη και χρήση του υλικού αυτού, εφόσον προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου ή η ιδιότητά σας ως ωφελουμένου από την παροχή των υπηρεσιών μας, ζητείται η συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεσή σας παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για τους παραπάνω σκοπούς και χωρίς καμία αξίωση (υλική ή ηθική) για τη χρήση του υλικού αυτού. Επίσης κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων κλπ. δραστηριοτήτων (ημερίδων κ.λπ) ενδέχεται να φωτογραφηθείτε ή βιντεοσκοπηθείτε μεταξύ του κοινού ή συμμετεχόντων, προκειμένου το υλικό αυτό να χρησιμοποιηθεί για την προβολή του έργου μας και την προώθηση των σκοπών μας. Αν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να μας το δηλώσετε πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Το EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, σε κάθε περίπτωση, καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να μην θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Αν θεωρείτε ότι θίγεστε από τη δημοσιοποίηση κάποιας φωτογραφίας σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ για την διαγραφή του υλικού που σας αφορά.

Το EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη χρήση του υλικού από τρίτους. Το EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για φωτογράφηση και δημοσιοποίηση ή ανάρτηση φωτογραφιών σας και εν γένει οπτικοακουστικού υλικού από τρίτα πρόσωπα ή ωφελούμενους που λαμβάνει χώρα στους χώρους του EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ή σε δράσεις που οργανώνει ή συμμετέχει. Η ανάκληση της συγκατάθεσής που τυχόν μας έχετε παράσχει, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται ανωτέρω, δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της. Ως εκ τούτου, φωτογραφίες που έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε έντυπο υλικό, θα παραμένουν μέχρι εξαντλήσεως των αντιτύπων. Σε περίπτωση φωτογραφιών και εν γένει οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο απεικονίζονται περισσότερα πρόσωπα, ενδεχόμενη μη συγκατάθεσή σας ή εκ των υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν συνεπάγεται μη λήψη ή καταστροφή του υλικού, αλλά ενδεχομένως τη θόλωση της εικόνας σας ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμη.

Το EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, έχοντας μία πολυετή άνω των 35 ετών προσφορά στο χώρο της ειδικής αγωγής, διατηρεί φωτογραφίες στο αρχείο του για λόγους ιστορικούς. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης του υλικού αυτού για λόγους προβολής και προώθησης του έργου του, καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να μην θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, αν ενοχλείστε από την δημοσιοποίηση κάποιας φωτογραφίας σας από το αρχείο μας μπορείτε να απευθυνθείτε στο EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ για την διαγραφή του υλικού που σας αφορά.

 

Αποθήκευση σε υπολογιστικό νέφος (cloud)

Τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται ηλεκτρονικά ενδέχεται για λόγους προστασίας τους να αποθηκευθούν σε ειδικό υπολογιστικό νέφος (cloud) που παρέχεται από εταιρεία εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή σε τρίτη χώρα που θα διαθέτει απόφαση επάρκειας ή τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.

 

Cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, κοκ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε. Γενικώς τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα. Τα cookies «αποθηκεύονται» στο πρόγραμμα περιήγησης σας, αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μόνο τα τεχνικά απαραίτητα cookies, αυτά δηλαδή που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την περιήγηση σας.

Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν υπάρχει υποχρέωση λήψης της συγκατάθεσής σας για την χρήση αυτών των cookies ή, αλλιώς, δεν χρειάζεται να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάστασή τους, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας.

COOKIESΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΑΠΟΔΕΚΤΕΣΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

cb-enabled

Δε Λήγει, μόνο μετά από εκκαθάρισή των cookies του Browser

Orchard CMS

 Anonymous

Ελέγχει εάν ο επισκέπτης αποδέχεται να ενημερώθει σχετικά με τα cookies.

__RequestVerificationToken

Λήγει με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης - Session

Orchard CMS

 Administrator

Αποτροπή επίθεσης CSRF.

.ASPXAUTH

Λήγει με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης - Session

Orchard CMS

Administrator

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται εσωτερικά από τους κατόχους του ιστότοπου, κατά τη μεταφόρτωση ή την ανανέωση του περιεχομένου του ιστότοπου.

Ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης του browser σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να σας ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, εσείς ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να γνωρίζετε γενικά ότι στην περίπτωση αποκλεισμού των cookies ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.

 

Επικαιροποίηση της παρούσας

Το EEA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ενδέχεται να προβαίνει σε επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής απορρήτου - προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ανατρέχετε στην εκάστοτε πολιτική προστασίας δεδομένων που θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοσή της.

 

Επικοινωνία - Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να απευθύνεστε: Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ», Μεσολογγίου 4-6, Νέα Πεντέλη, Τ.Κ. 15239, τηλ. 210-8044812, email: info@eeamargarita.gr.