Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024
Project-Manager

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης στελέχους διαχείρισης και διοίκησης έργων, πλήρους απασχόλησης, με εξειδίκευση στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων. Ο επιλεγείς/σα θα είναι υπεύθυνος/η για την επιτυχή υλοποίηση και εποπτεία προγραμμάτων του φορέα που σχετίζονται με τον τομέα της αναπηρίας

 

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση, υλοποίηση και επίβλεψη συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών έργων (Erasmus+, Horizon2020, κ.α.)
 • Σύνταξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών
 • Δημιουργία αναφορών και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων
 • Συνεργασία, υποστήριξη και εποπτεία των ομάδων υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των έργων (διενέργεια ερευνών, ανάπτυξη παραδοτέων, σχεδιασμός πιλοτικών δράσεων, οργάνωση εκδηλώσεων κ.α.)
 • Αναζήτηση και αξιολόγηση νέων ευκαιριών χρηματοδότησης
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ελληνικού ή ξένου εκπαιδευτικού ιδρύματος σε σχετικό τομέα (Σχολή Οικονομικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών π.χ. Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διοίκηση Επιχειρήσεων, κ.α.)
 • Άριστη γνώση του ευρωπαϊκού πλαισίου προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE, social media, επεξεργασία πολυμεσικού υλικού)
 • Προηγούμενη τριετής συναφής επαγγελματική εμπειρία
 • Δυνατότητα μετακίνησης για συναντήσεις εργασίας στο εξωτερικό
 • Αφορά τους άνδρες υποψηφίους: εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργων που σχετίζονται με τον τομέα της αναπηρίας.

 

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη

 • Ισχυρές δεξιότητες οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Δεξιότητες ομαδικής εργασίας και συντονισμού ομάδων
 • Ικανότητες οργάνωσης και εποπτείας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχέρεια δημόσιου λόγου σε ελληνικά και αγγλικά
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και εργασίας υπό πίεση χρονοδιαγράμματος και αυστηρών προθεσμιών
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Τα βιογραφικά και οι συνοδευτικές επιστολές θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν στις 2 Σεπτεμβρίου 2024 και θα κληθούν σε συνέντευξη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, ο/η επιλεγείς/σα θα κληθεί να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (τίτλους σπουδών, απόδειξη προϋπηρεσίας).

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» e-mail: research.development@eeamargarita.gr, το αργότερο έως την Δευτέρα 22/07/2024.